หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม
วันที่
เวลา
หลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
09.00-16.00 น.
Microsoft Word
ห้องคอมพิวเตอร์ 205 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม
  1. นักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ICT คือ นักศึกษาที่ผ่านการสอบในรอบ Pretest และ Posttest ไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง แต่คะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 70 คะแนน
  2. หัวข้อฝึกอบรมมีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือ Microsoft Word  Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint แต่ละหัวข้อจะมีคะแนนให้ 10 คะแนน โดยไม่มีการบังคับให้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสามหัวข้อ และไม่มีข้อกำหนดว่านักศึกษาจะต้องผ่านหัวข้อการฝึกอบรมใดก่อนหรือหลัง นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจของตนเอง และความสะดวกของนักศึกษา
  3. เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหลักสูตรจะพิจารณาจากการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่นักศึกษาทำส่งในชั้นเรียน โดยนักศึกษาสามารถนำคะแนนที่ได้รับไปรวมกับคะแนนสอบ ICT ครั้งล่าสุด หากรวมกันแล้วได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 70 คะแนน ถือว่าผ่าน
  4. นักศึกษาต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย หากเข้ารับการฝึกอบรมเพียงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนักศึกษาจะไม่ได้รับคะแนนในหัวข้อนั้น ๆ และไม่สามารถลงทะเบียนฝึกอบรมซ้ำในหัวข้อนั้นได้อีก
  5. หากนักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมฝึกอบรม แต่ไม่ได้มาฝึกอบรมตามวันเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามรถเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อนั้นได้อีก ดังนั้นนักศึกษาต้องตรวจสอบตารางเวลาของตัวเองก่อนทุกครั้งที่จะลงชื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  6. ไม่มีการลงทะเบียนฝึกอบรมซ้ำในหัวข้อที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว และห้ามลงทะเบียนแทนกัน

ประกาศ
           ขอยกเลิกเกณฑ์การคิดคะแนนการเข้าการฝึกอบ ICT จำนวน 3 หลักสูตร ของนักศึกษารหัส 59 จากเดิมที่คิดคะแนนเป็นเปอร์เซ็น คือ
กรณีที่ 1 เข้าร่วมอบรม 1 วิชา
              คะแนนรวม = (คะแนนสอบ + คะแนนอบรมทั้งหมด)*100/110
กรณีที่ 2 เข้าร่วมอบรม 2 วิชา
              คะแนนรวม = (คะแนนสอบ + คะแนนอบรมทั้งหมด)*100/120
กรณีที่ 3 เข้าร่วมอบรม 3 วิชา
              คะแนนรวม = (คะแนนสอบ + คะแนนอบรมทั้งหมด)*100/130

              โดยใช้เกณฑ์การรวมคะแนนใหม่ คือคิดตามคะแนนดิบที่ได้จากการอบรมของแต่ละหลักสูตรแล้วนำไปรวมกับคะแนนสอบ วัดมาตรฐาน ทางด้าน ICT ได้เลย ทั้งนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 59 ที่เข้ารับการอบรม ICT ในปี 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : 1. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT  ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
                     2. นักศึกษารหัส 59 ที่อบรมปี 2562 เป็นต้นไปให้ดูที่ช่องคะแนนรวมเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครอบรม ICT
           1. ประกาศ/รับสมัครอบรม โดยนักศึกษาต้องสมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น !!
http://www.ictexam.mju.ac.th/train/           
          2. เมื่อสมัคร Online ในระบบสำเร็จแล้ว ให้นักศึกษาไปชำระเงินจำนวน 50 บาท/ 1 หลักสูตร ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ห้องบริหารและธุรการ อาคาร 60 ปี ตรงข้ามกับอาคารจุฬาภรณ์ฯ (ติดต่อชำระเงินที่พี่เนตรหรือพี่นก) ให้ดำเนินการชำระเงินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่จัดฝึกอบรม     *** พร้อมรับใบเสร็จเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในวันที่เข้ารับการอบรม !!!!
           3. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์  https://www.mju.ac.th/etesting/  และ Facebookศูนย์สอบฯ https://www.facebook.com/ETestingMaejo/


** หมายเหตุ :

 1. ไม่รับสมัครและไม่รับเก็บเงินหน้าห้องอบรมทุกกรณี  ผู้ที่มีรายชื่อและชำระเงินแล้วเท่านั้นถึงมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้
 2. เมื่อสมัครอบรมและชำระเงินแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี