เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม
  1. นักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ICT คือ นักศึกษาที่ผ่านการสอบในรอบ Pretest และ Posttest ไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง แต่คะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 70 คะแนน
  2. หัวข้อฝึกอบรมมีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือ Microsoft Word  Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint แต่ละหัวข้อจะมีคะแนนให้ 10 คะแนน โดยไม่มีการบังคับให้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสามหัวข้อ และไม่มีข้อกำหนดว่านักศึกษาจะต้องผ่านหัวข้อการฝึกอบรมใดก่อนหรือหลัง นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจของตนเอง และความสะดวกของนักศึกษา
  3. เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหลักสูตรจะพิจารณาจากการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่นักศึกษาทำส่งในชั้นเรียน โดยนักศึกษาสามารถนำคะแนนที่ได้รับไปรวมกับคะแนนสอบ ICT ครั้งล่าสุด หากรวมกันแล้วได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 70 คะแนน ถือว่าผ่าน
  4. นักศึกษาต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย หากเข้ารับการฝึกอบรมเพียงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนักศึกษาจะไม่ได้รับคะแนนในหัวข้อนั้น ๆ และไม่สามารถลงทะเบียนฝึกอบรมซ้ำในหัวข้อนั้นได้อีก
  5. หากนักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมฝึกอบรม แต่ไม่ได้มาฝึกอบรมตามวันเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามรถเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อนั้นได้อีก ดังนั้นนักศึกษาต้องตรวจสอบตารางเวลาของตัวเองก่อนทุกครั้งที่จะลงชื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  6. ไม่มีการลงทะเบียนฝึกอบรมซ้ำในหัวข้อที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว และห้ามลงทะเบียนแทนกัน

วันที่
เวลา
หลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม